building
Building
ZeoBau

ZeoBau

Prísada do betónu a aditívum v stavebných chemických produktoch

Prírodný sušený a mletý zeolit používajúci sa ako prísada do betónu a aditívum v stavebných chemických produktoch.

ZeoBau

Prínosy použitia prípravku ZeoBau

  • obsahuje 50-60 % aktívneho SiO2
  • zlepšuje stabilitu zmesí
  • eliminuje síranovú koróziu
  • zvyšuje síranovzdornosť
  • viaže ióny ťažkých kovov
  • znižuje množstvo C3A v cemente
  • vysoký merný povrch
  • nízka objemová hmotnosť

Prísady do betónu, materiál pre výrobu puzolánových cementov a betónových výrobkov

ZeoBau je nerozpustný vo vode a ostáva v nej vo svojej prirodzenej forme, nestráca tak svoje pozitívne vlastnosti, zároveň je termicky stály. ZeoBau je vyrábaný v rozličných kvalitách (zrnitosť, vlhkosť, čistota, atď.) pre široké využitie pri výrobe betónov a rôznych v stavebných aplikáciách.

Výroba puzolánových cementov

Prírodný zeolit je možný v zmysle európskej normy EN 197-1 označiť ako prírodný puzolán. Podobne ako ostatné puzolány po zmiešaní s vodou sám netvrdne, ak však je jemne zomletý, reaguje v prítomnosti vody s rozpustným hydroxidom vápenatým za tvorby zlúčenín vápenatých silikátov a vápenatých aluminátov, ktoré sú nositeľmi postupne narastajúcich pevností. Aplikáciou 15 % hmotnostných zeolitu ako náhrady za bežný portlandský cement sa dosiahne rovnaká síranovzdornosť, ako preukazuje síranovzdorný portlandský cement. Zeolit je jeden z používaných substrátov pri mletí cementu ako náhrada slinku a požíva sa ako majoritný substrát (od 5 hm. % do 50 hm. %) pri mletí cementu. Výhodou je náhrada slinku a tým zníženie výrobných nákladov. Zeolit pôsobí aj ako aktivátor slinku a trosky, čo umožňuje zvýšiť náhradu slinku substrátmi. Vlastnosti podmieňuje hydraulická aktivita, množstvo aktívnych centier kryštalizácie na povrchu zŕn zeolitu a zvýšenie pH prostredia.

ZeoBau – prísady do betónu a výroba betónových výrobkov

Produkty ZeoBau sa používajú nie len ako prísady do betónu ale využívú sa tiež pri výrobe liatych podláh, striech, prefabrikátov. Zeolit v zmesiach plní funkciu stabilizátora, po jeho pridaní je zmes menej roztekavá a je lepšia manipulácia s ňou. Vyššie dávky zeolitu v zmesnom portlandskom – zeolitovom cemente prospievajú k zvýšeniu jeho síranovzdornosti. Preto sa tento cement odporúča k aplikáciám v náročnom síranovom agresívnom prostredí, napr. v cementových suspenziách, injektážnych maltách a v betónoch pre špeciálne zakladanie.

Výhody použitia ZeoBau – prísady do betónu

Pri príprave cementových suspenzií pre účely podzemných tesniacich stien, injektáž a zálievky mikropilót, ako aj pre injekčné zmesi káblových dutín, prídavkom už malého množstva zeolitu sa podstatne zlepšuje stabilita zmesí. Cementovo-zeolitové suspenzie pomalšie sedimentujú a pomalšie podliehajú rozdeľovaniu na tuhú fázu a kvapalinu. Stabilizačný účinok zeolitu v cementových suspenziách súvisí aj so sorpčnými a výmennými schopnosťami zeolitu.

Odporúčané frakcie

ZeoBau Micro 50 | ZeoBau Micro 200 | ZeoBau Grit

Balenie

25 kg vrece | 1 000 kg big bag | silo / kipp – voľne ložený

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Invalid Input

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Potvrďte súhlas

Building Línia

zeocem@zeocem.sk
mobil: +421 908 990 074

Predajné miesta