SK
historia firmy

Spoločnosť ZEOCEM, a.s., jej výrobný program a infraštruktúra sú úzko späté a nadväzujú na prevádzku bývalej cementárne, ktorej výstavba začala v roku 1949 a do prevádzky bola uvedená 13. februára 1955. Projektovaná kapacita závodu bola 150.000 ton slinku a 180.000 ton cementu. Tieto hodnoty boli dosiahnuté už v roku 1956.

Rast

Dopyt po cemente v tomto období, v súvislosti s rozsiahlou investičnou výstavbou vo Východoslovenskom kraji, mal stúpajúcu úroveň. Aplikáciou intenzifikačných opatrení už v roku 1975 závod vyrábal 360.000 ton cementu ročne, teda dvojnásobok projektovanej kapacity. V nadväznosti na výstavbu nových výrobných kapacít v sedemdesiatych rokoch a obmedzenie investičnej výstavby po roku 1981, spojenej s poklesom spotreby cementu, bola výrobná kapacita závodu primerane obmedzovaná.

Transformácia

Útlm investičnej výstavby, pokles domácej spotreby cementu spolu s nastupujúcou transformáciou výrazne ovplyvnili produkciu závodu po roku 1990. V dôsledku uvedeného dochádzalo k neustálemu znižovaniu výroby slinku, čo spolu s vysokou energetickou náročnosťou a zastaralou technológiou viedlo v roku 1997 k úplnému zastaveniu výroby slinku v šachtových peciach. Bývalá cementáreň viackrát menila majiteľov.

Reštrukturalizácia

Od roku 1999 bola 100 % akcionárom spoločnosť Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. Rozhodnutím vtedajšieho majoritného akcionára dochádza po roku 2000 k zásadnej zmene v orientácii výrobného programu spoločnosti. Reštrukturalizácia znamená plnú orientáciu na využitie ložiska prírodného zeolitu v N. Hrabovci, jedného z najkvalitnejších v Európe.

Nová orientácia

V roku 2000 bola zrealizovaná rekonštrukcia výrobných kapacít po cemente a naštartovaný proces prípravy a výstavby nových energeticky efektívnych strojno-technologických zariadení pre kľúčové fázy výroby (sušenie, mletie, expedícia) a k zaplneniu medzier v náväznosti výrobných fáz, čo znižovalo ekonomickú účinnosť výroby.

Historické míľniky vo vývoji spoločnosti Zeocem, a.s.

1949

1949

založenie Cementárne v Bystrom

1955

začiatok výroby cementu v Bystrom

1964

určenie dobývacieho priestoru zeolitu v Nižnom Hrabovci

1982

začiatok intenzívneho výskumu v oblasti použitia zeolitu

1984

spustenie prevádzky spracovania zeolitu v závode Bystré

1990

spoločenská transformácia v krajine a začiatok útlmu výroby cementu

1998

vytvorenie aktuálnej vlastníckej štruktúry a orientácia na spracovanie zeolitu

2000

európska registrácia klinoptilolitu do kŕmiv

2005

vybudovanie systému manažérstva kvality a bezpečnosti (Analýza HACCP)

2006

udelenie certifikátu ISO 9001

2007

udelenie certifikátu FamiQS
vybudovanie dvoch výrobných liniek produktov KlinoMix
atómový absorbčný spektrometer ZEENIT 700

2008

inštalácia baliacej linky mletých produktov HAVER & BOECKER

2010

dávkovacie váhy s automatickým riadením pre mlynicu č. 1

2011

dávkovací systém pre mlynicu č. 2

2012

inštalácia paletizačnej linky mletých produktov TMI
inštalácia prístroja ED-XRF do prevádzkového laboratória (prístroj na stanovenie kompletnej chemickej analýzy)

2013

výstavba moderného dopravníka

2014

modernizácia drvenia a triedenia

2015

inštalácia novej baliacej a paletizačnej linky zrnitých a zmesných produktov
výstavba homogenizačnej linky
modernizácia vykurovania

2016

Dostavba nového skladu zrnitých a zmesných produktov
Modernizácia sušenia zeolitu

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.