enviro
Enviro
ZeoWater

ZeoWater

Prírodné aditívum pre optimalizáciu technológie čistenia vôd

Využitie zeolitu pri čistení a úprave vody je veľmi široké. Účelom dávkovania produktu je zvyšovanie biologickej aktivity čistiaceho procesu, vylepšenie sedimentačných vlastností kalu a kvality vyčistených odpadových vôd. 

ZeoWater

Výhody použitia ZeoWater

  • sorbent katiónov ťažkých kovov
  • zabraňuje expandovaniu pri tvorbe kalu
  • zlepšuje hodnoty CHSK, BSK5 a NH4-N vo vode
  • znižuje kalový index, zlepšuje vyhnívanie kalov pri lepšej kvalite bioplynu
  • znižuje náklady značnou úsporou chemických prostriedkov
  • adsorbuje pachy
  • stabilizuje procesy a bezpečnosti prevádzky aj pri silne kolísajúcom znečistení
  • redukuje celkový obsah dusíka
  • lepšie separuje kaly od čistej vody
  • zahusťuje kaly z čistiarne priemyselných vôd

Pri úprave vody pomocou ZeoWater sa znižuje obsah železa a mangánu, dochádza k redukcii celkového obsahu dusíka, tiež sa využíva na dočisťovanie odpadových vôd od amoniaku v čistiarňach odpadových vôd. Produkt ZeoWater priaznivo ovplyvňuje technologické parametre aktivačného stupňa ako sú napr. produkcia prebytočného kalu, objemové látkové zaťaženie a zaťaženie kalu, vek kalu, kalový index. Tento spôsob úpravy vody so ZeoWater, vďaka svojim vlastnostiam, taktiež šetrí náklady na chemické prostriedky.

Zahusťovanie a hygienizácia kalov

Využitím zeolitového filtračného média sa zabraňuje expandovaniu pri tvorbe kalu, znižuje sa kalový index, zlepšuje sa separácia kalov od čistej vody, vylepšujú sa sedimentačné vlastnosti kalu. Z pohľadu anaeróbnej stabilizácie kalov pri čistení odpadových vôd dochádza k nárastu sušiny vyhnitého kalu, k zníženiu organického podielu anaeróbne stabilizovaných kalov, zvýšenie produkcie bioplynu, pokles mernej spotreby flokulantu a zvýšenie sušiny mechanicky odvodneného kalu.

Na základe normy DIN EN 16070 sa produkt ZeoWater môže používať ako filtračné médium pri úprave vody. 

Odporúčané frakcie

Micro 20 Extra Dry | Micro 50 | Micro 200 | 0 - 0,2 mm | 0,5 - 1 mm | 1 - 2,5 mm | 2,5 - 5 mm

Balenie

25 kg vrece | 1 000 kg big bag | silo / kipp – voľne ložený

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Invalid Input

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Potvrďte súhlas

Manažér predaja pre Enviro & Industry

Andrea Cseteová
cseteova.andrea@zeocem.sk
enviro@zeocem.sk
mobil: +421 917 208 863

Predajné miesta