SK
fabrika pohlad spredu 1400x350

Zeocem, a.s. je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s 60-ročnými skúsenosťami so spracovaním prírodných materiálov. Hlavným výrobným programom spoločnosti v súčasnosti je ťažba a spracovanie prírodného zeolitu a výroba produktov na báze prírodného zeolitu.

Postupným prechodom od výroby stavebných hmôt sme sa stali jedným z najvýznamnejších producentov zeolitových výrobkov v Európe. Bola zrealizovaná rekonštrukcia výrobných kapacít po cemente a naštartovaný proces prípravy a výstavby nových energeticky efektívnych strojno-technologických  zariadení pre kľúčové fázy výroby (sušenie, mletie, triedenie, expedícia) a k zaplneniu medzier v náväznosti výrobných fáz, čo znižovalo ekonomickú účinnosť výroby.

zeocem lom 01 

Celosvetové pôsobenie

Výrazným posilnením reklamných aktivít, ako aj postupným zaradzovaním nových certifikovaných produktov do ponuky, sa podarilo stabilizovať a následne prehĺbiť podiel predaja na svetových trhoch a rozšíriť exportné aktivity popri Európe aj o oblasť juhovýchodnej Ázie, strednej a južnej Ameriky.

Vysokokvalitný zdroj klinoptilolitu

Jedno z najkvalitnejších ložísk klinoptilolitu v celosvetovom meradle a starostlivý spôsob jeho spracovania nám umožňuje ponúkať špičkové produkty. Zeocem, a.s. má banské oprávnenie na otvárku, prípravu a dobývanie ložísk vyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch a na úpravu a zušľachtenie nerastov vykonané v súvislosti s ich dobývaním. Zeocem, a.s. má vlastné ložiská vysokokvalitného prírodného zeolitu v určených dobývacích priestoroch Nižný Hrabovec a Pusté Čemerné. Zeocem, a.s. má taktiež vlastné spracovateľské a výrobné kapacity v lome Nižný Hrabovec a v Bystrom.

Ďalší rozvoj spoločnosti

Našim cieľom je budovať  vyspelú spoločnosť európskej úrovne a byť spoľahlivým výrobcom, predajcom a dodávateľom výrobkov na báze zeolitu. Pre zabezpečenie dlhodobého trvalo-udržateľného rastu a záväzku zaistenia plnenia požiadaviek a očakávaní zákazníkov sa na trhu s vysokou konkurencieschopnosťou snažíme medzi ostatnými konkurentmi vynikať v oblasti kontinuálnej technologickej optimalizácie a inovácie produktov.

Člen skupiny CTR

Firma Zeocem, a.s. je členom skupiny CTR group. Spoločnosť CTR group a.s. je stabilná a silná firma s viac ako 30-ročnou históriou. Spoločnosť dlhodobo pôsobí v troch hlavných oblastiach podnikania. V oblasti výroby a distribúcie stavebných hmôt, v oblasti obchodnej a privátnej leteckej dopravy a v oblasti realizácie developerských projektov. CTR group a.s. a ďalšie spoločnosti patriace do ich skupiny pôsobia nielen na území Českej republiky, ale tiež na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku.

Výsledky hlasovania Mimoriadneho valného zhromaždenia 2018

Výsledky hlasovania Valného zhromaždenia 2018

Výsledky hlasovania Valného zhromaždenia 2019

Výsledky hlasovania Valného zhromaždenia 2020

Výsledky hlasovania Valného zhromaždenia 2021

Spoločnosť Zeocem, a.s. a Lom v Nižnom Hrabovci: 

Lom / Quarry Nižný Hrabovec

Lom / Quarry Nižný Hrabovec

Lom / Quarry Nižný Hrabovec

Lom / Quarry Nižný Hrabovec

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Preprava surového materiálu / Transport of raw material

Preprava surového materiálu / Transport of raw material

Termická aktivácia zeolitu / Thermal activation of zeolite

Termická aktivácia zeolitu / Thermal activation of zeolite

Mlyny / Mills

Mlyny / Mills

Automatické riadenie výroby / Automated production control

Automatické riadenie výroby / Automated production control

Nový výrobná linka / New production line

Nový výrobná linka / New production line

Drviaca linka / Crushing line

Drviaca linka / Crushing line

Triediaca linka / Sorting line

Triediaca linka / Sorting line

Balenie produktov / Product packaging

Balenie produktov / Product packaging

Balicka pre homogenizované produkty / Packing line for homogenized products

Balicka pre homogenizované produkty / Packing line for homogenized products

Skladovacia hala / Storage hall

Skladovacia hala / Storage hall

Nákladná vlaková preprava / Freight train transport

Nákladná vlaková preprava / Freight train transport

Nákladná vlaková preprava / Freight train transport

Nákladná vlaková preprava / Freight train transport

Fotovoltaické panely pre výrobu elektrickej energie / Photovoltaic panels for electricity production

Fotovoltaické panely pre výrobu elektrickej energie / Photovoltaic panels for electricity production

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.