SK

ZEOCEM je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s viac ako 60-ročnými skúsenosťami so spracovaním prírodných materiálov. Hlavným výrobným programom spoločnosti v súčasnosti je ťažba a spracovanie prírodného zeolitu a výroba produktov na báze prírodného zeolitu.

Postupným prechodom od výroby stavebných hmôt sme sa stali jedným z najvýznamnejších producentov zeolitových výrobkov v Európe. Bola zrealizovaná rekonštrukcia výrobných kapacít po cemente a naštartovaný proces prípravy a výstavby nových energeticky efektívnych strojno-technologických  zariadení pre kľúčové fázy výroby (sušenie, mletie, triedenie, expedícia) a k zaplneniu medzier v nadväznosti výrobných fáz, čo znižovalo ekonomickú účinnosť výroby.

zeocem lom 01 

Celosvetové pôsobenie

Výrazným posilnením reklamných aktivít, ako aj postupným zaradzovaním nových certifikovaných produktov do ponuky, sa podarilo stabilizovať a následne prehĺbiť podiel predaja na svetových trhoch a rozšíriť exportné aktivity popri Európe aj o oblasť juhovýchodnej Ázie, strednej a južnej Ameriky.

Vysokokvalitný zdroj klinoptilolitu

Jedno z najkvalitnejších ložísk klinoptilolitu v celosvetovom meradle a starostlivý spôsob jeho spracovania nám umožňuje ponúkať špičkové produkty. ZEOCEM má banské oprávnenie na otvárku, prípravu a dobývanie ložísk vyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch a na úpravu a zušľachtenie nerastov vykonané v súvislosti s ich dobývaním. ZEOCEM má vlastné ložiská vysokokvalitného prírodného zeolitu v určených dobývacích priestoroch Nižný Hrabovec a Pusté Čemerné. Spoločnosť má taktiež vlastné spracovateľské a výrobné kapacity v lome Nižný Hrabovec a v Bystrom.

Ďalší rozvoj spoločnosti

Našim cieľom je budovať  vyspelú spoločnosť európskej úrovne a byť spoľahlivým výrobcom, predajcom a dodávateľom výrobkov na báze zeolitu. Pre zabezpečenie dlhodobého trvalo-udržateľného rastu a záväzku zaistenia plnenia požiadaviek a očakávaní zákazníkov sa na trhu s vysokou konkurencieschopnosťou snažíme medzi ostatnými konkurentmi vynikať v oblasti kontinuálnej technologickej optimalizácie a inovácie produktov.

Člen medzinárodných holdingov

Spoločnosť ZEOCEM je od svojho vzniku súčasťou majetkovej štruktúry 2 významných európskych holdingov - CTR Group a Glock Health, Science and Research GmbH. 

Člen skupiny CTR Group

Spoločnosť CTR group a.s. je stabilná a silná firma so 40-ročnou históriou. Spoločnosť dlhodobo pôsobí v troch hlavných oblastiach podnikania - výroba a distribúcia stavebných hmôt, obchodná a privátna letecká doprava a realizácia developerských projektov. CTR group pôsobí nielen na území Českej republiky, ale tiež na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku.

Člen skupiny Glock Health, Science and Research GmbH

Spoločnosť Glock Healh, Science and Research GmbH sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom vysoko kvalitných produktov v oblasti zdravej výživy. Spoločnosť pokrýva široké spektrum know-how a odborných znalostí od geológie po biológiu, podporované výskumnými aktivitami na uznávaných univerzitách. Glock Health, Science and Research GmbH pôsobí na európskom a severoamerickom trhu. 

 

Výsledky hlasovania Mimoriadneho valného zhromaždenia 2018

Výsledky hlasovania Valného zhromaždenia 2018

Výsledky hlasovania Valného zhromaždenia 2019

Výsledky hlasovania Valného zhromaždenia 2020

Výsledky hlasovania Valného zhromaždenia 2021

Výsledky hlasovania Valného zhromaždenia 2022

Spoločnosť Zeocem, a.s. a Lom v Nižnom Hrabovci: 

Lom / Quarry Nižný Hrabovec

Lom / Quarry Nižný Hrabovec

Lom / Quarry Nižný Hrabovec

Lom / Quarry Nižný Hrabovec

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Preprava surového materiálu / Transport of raw material

Preprava surového materiálu / Transport of raw material

Termická aktivácia zeolitu / Thermal activation of zeolite

Termická aktivácia zeolitu / Thermal activation of zeolite

Mlyny / Mills

Mlyny / Mills

Automatické riadenie výroby / Automated production control

Automatické riadenie výroby / Automated production control

Nový výrobná linka / New production line

Nový výrobná linka / New production line

Drviaca linka / Crushing line

Drviaca linka / Crushing line

Triediaca linka / Sorting line

Triediaca linka / Sorting line

Balenie produktov / Product packaging

Balenie produktov / Product packaging

Balicka pre homogenizované produkty / Packing line for homogenized products

Balicka pre homogenizované produkty / Packing line for homogenized products

Skladovacia hala / Storage hall

Skladovacia hala / Storage hall

Nákladná vlaková preprava / Freight train transport

Nákladná vlaková preprava / Freight train transport

Nákladná vlaková preprava / Freight train transport

Nákladná vlaková preprava / Freight train transport

Fotovoltaické panely pre výrobu elektrickej energie / Photovoltaic panels for electricity production

Fotovoltaické panely pre výrobu elektrickej energie / Photovoltaic panels for electricity production

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.