SK

Nariadenie Zeocem o dodržiavaní BaOZP externými vodičmi, ako aj vlastnými v areáloch Zeocem a.s. 

Každý zasielateľ, dopravca, dodávateľ dopravných prác alebo služieb, je povinný zabezpečiť, aby osoby, ktoré vysiela na výkon jednotlivých prác a činností do areálov ZEOCEM a.s., boli oboznámené a dodržiavali nasledovné povinnosti na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, stanovené spoločnosťou ZEOCEM a.s.

1. Vodiči a ich sprevádzajúce osoby majú prísny zákaz vstupovania do administratívnych budov v areáloch ZEOCEM a.s. Výnimkou je vstup na povolenie zodpovednej osoby ZEOCEM a.s., ktorá pred vstupom tento vstup písomne zaeviduje a osoby do administratívnej budovy zavedie.

2. Do areálov ZEOCEM a.s. majú vodiči a ich sprevádzajúce osoby vstup ZAKÁZANÝ, okrem jazdy vozidlom, stanovenou trasou, na nakládku/vykládku a spať. lný pohyb je PRÍSNE ZAKÁZANÝ alebo musí byť prikázaný/povolený zodpovednou osobou ZEOCEM, a.s.!

3. V areáloch ZEOCEM a.s. sú vodiči a ich sprevádzajúce osoby, nachádzajúci sa mimo kabíny vozidla povinní vždy používať nasledovné certifikované osobné ochranné pracovné prostriedky: 

  • reflexný odev
  • ochanná prilba (upnutá)
  • ochranná obuv {s podrážkou proti prepichnutiu a porezaniu, chrániaca pred šmykom a vyvrtnutím} 

4. V areáloch ZEOCEM a.s., pri činnosti a prácach vo výškach, kde hrozí pád do hÍbky vačšej ako 1,5 m (napr. činnosť na plošine cisternového vozidla/návesu, činnosť na plošine sklápacieho vozidla/návesu, činnosť na plošine plachtového vozidla/návesu, činnosť na plošine kontajnera, činnosť spojená s plachtovaním ložného priestoru vozidla/návesu, a pod.}, sú vodiči a ich sprevádzajúce osoby POVINNÍ VŽDY POUŽÍVAŤ ( v súlade s pokynmi výrobcu ) prostriedky osobného zabezpečenia - bezpečnostný záchytný postroj

5. V areáloch ZEOCEM a.s. musia byť vodiči a ich sprevádzajúce osoby, POVINNE VYBAVENÍ nasledovnými certifikovanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami:

  • chránič sluchu                       
  • respirátor                     
  • ochranné okuliare               
  • ochranné rukavice

Použitie týchto osobných ochranných pracovných prostriedkov vodiči a ich sprevádzajúce osoby, vykonajú na príkaz. Vodiči a ich sprevádzajúce osoby môžu tieto osobné ochranné pracovné prostriedky použiť aj na základe vlastného uváženia a prehodnotenia okamžitých podmienok.

6. V areáloch ZEOCEM a.s. je používanie mobilných telefónov ZAKÁZANÉ pri obsluhe vozidla, pri vykonávaní inej pracovnej činnosti, počas chôdze alebo pohybu.

7. V areáloch a priestoroch ZEOCEM a.s. je ZAKAZANÉ FAJČIŤ! Fajčenle je povolené len na miestach vyhradených pre fajčenie. 

8. V areáloch ZEOCEM a.s. za otvorenie nakladacieho poklopu cisterny pred nakládkou, resp. pristavenie vozidla k nakládke s otvoreným poklopom, zodpovedá vodič. Nasadenie hlavice nakladacieho zariadenia vykonáva pracovník ZEOCEM a.s. Počas procesu plnenia cisterny sa vodič NESMIE zdržiavať na vrchu cisterny.

9. V areáloch ZEOCEM a.s., pred výstupom z vozidla a pred vykonávaním činností na vozidle, návese, či na inom prípojnom zariadení vozidla, je vodič POVINNÝ vždy zaistiť vozidlo voči nežiadúcemu pohybu (v zmysle návodu výrobcu na prevádzku vozidla).

10. V areáloch ZEOCEM a.s., pri vystupovaní alebo zostupovaní po rebríkoch, musia byť vodiči a ich sprevádzajúce osoby, otočení tvárou k rebríku a musia mať možnosť pridržať sa ho oboma rukami. Obe ruky musia byť vol'né - nesmie v nich nič držať, resp. prenášať.

11. Je ZAKÁZANÉ zdržiavať sa v ohrozenom nákladnom priestore vozidla v čase výkonu nakládky alebo vykládky. V čase vykonávania nakládky alebo vykládky vozidla pomocou mechanizovaného zariadenia (vysokozdvižný motorový vozík, technologické nakladacie zariadenia zásobníkov a pod.) sú vodiči a ich sprevádzajúce osoby, POVINNÍ riadiť sa príkazmi obsluhujúceho pracovníka.

12. Každé uvedenie vozidla do pohybu je vodič POVINNÝ vopred oznámiť použitím výstražného zvukového zariadenia na vozidle.

13. Každé uvedenie vozidla do pohybu cúvaním je vodič POVINNÝ oznámiť výstražným svetelným a zvukovým zariadením.

14. Údržbu a prípadne opravy vozidla/návesu je vodič POVINNÝ vykonávať výhradne MIMO AREÁLOV a MIMO PARKOVÍSK závodov ZEOCEM, a.s. V mimoriadnych situáciách, pokial' sa oprava vykonáva v areáloch ZEOCEM a.s., vozidlo musí byť výstražne označené ako prekážka.

15. Pri opustení vozidla je vodič POVINNÝ vozidlo uzamknúť.

16. Každá mimoriadna udalosť, vrátane udalosti, pri ktorej bola ohrazená bezpečnosť alebo zdravie vodiča, bez ohl'adu na to, či došlo alebo nedošlo k poškodeniu zdravia, MUSÍ BYŤ okamžite hlásená pracovníkovi ZEOCEM a.s. zodpovedného za konkrétne pracovisko, alebo inému zodpovednému pracovníkovi ZEOCEM a.s. - po opustení areálu nebude branná v úvahu.

17. Ak vodič s vozidlom spósobí znečistenie, je POVINNÝ zabezpečiť odstránenie tohto znečistenia.

18. Vodič je POVINNÝ podrobiť sa prípadnej kontrole plnenia vyššie uvedených pravidiel, ako aj skúškam na požívanie alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov, vykonávanej poverenými zamestnancami ZEOCEM a.s., alebo odborne spósobilou osobou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

19. V prípade vyhlásených pandemických opatrení sú vodiči a ich sprevádzajúce osoby v areáloch ZEOCEM a. s. povinní riadiť sa pokynmi vyhlásenými spoločnosťou ZEOCEM a.s.

20. V prípade porušenia ktorejkol'vek z vyššie uvedených povinností, si ZEOCEM a.s. vyhradzuje právo udelenia pokuty vo výške 30 €, pokial' ju sankcionovaná osoba zaplatí na mieste. Úhrada pokuty na mieste je možná iba v pracovných dňoch v čase 7.00 - 13.30. Pokial' sankcionovaná osoba neuhradí pokutu na mieste, bude fakturovaná pokuta vo výške 50 € zasielatel'ovi alebo dopravcovi, ktorý sankcionovaného do areálu ZEOCEM a.s. vyslal.

21. Každý jeden zasielatel', dopravca, dodávatel' prác a služieb, je povinný do areálu ZEOCEM a.s. vyslanú osobu preukázatel'ne oboznámiť s vyššie uvedenými povinnosťami.

22. Doručenie týchto Kardinálnych pravidiel obchodnému partnerovi, zasielatel'ovi, dopravcovi, dodávatel'ovi prác a služieb, alebo zverejnenie na web stránke ZEOCEM a.s. sa považuje za preukázatel'né oboznámenie nimi vyslaných osob s povinnosťami v Kardinálnych podmienkach uvedenými.

V Bystrom, 16.03.2023

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.