SK
cement balený
Voľne ložený cement
Cement CEM II / B-P 42,5 N VLC

Cement CEM II / B-P 42,5 N VLC

Portlandský puzolánový cement EN 197-1-CEM II/ B-P 42,5 N

Je vyrobený jemným mletím kremičitanového slinku, prírodného puzolánu (zeolit)  a sádrovca. 

Účel použitia

 • výroba betónu, malty, injektážnej malty a iných zmesí pre stavby a na výrobu stavebných výrobkov
 • výroba prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried
 • výroba mált na murovanie a omietok
 • zhotovovanie betónov a poterov
 • betónovanie väčších blokov, základov, ciest, priehrad, kde sa vyžaduje nízke hydratačné teplo
 • betón so zvýšenou odolnosťou proti účinku síranových, uhličitých a kyslých vôd
 • podzemné tesniace steny vystavené agresívnemu prostrediu
 • injekčné zmesy v styku s agresívnym prostredím
 • zálievky a mikropilóty v agresívnom prostredí
 • nátery zvýšenej koróznej odolnosti

Výhody obsahu zeolitu v cemente

 • zníženie emisií CO2
 • zlepšenie stability zmesí, zvýšenie nárastu pevnosti
 • celkové zvýšenie životnosti betónu
 • zlepšenie mechanických vlastností a trvanlivosti
 • zvýšenie síranovzdornosti, eliminácia síranovej korózie
 • zlepšená nepriepustnosť

Dokumenty a certifikáty

Produktový list

Certifikát o nemennosti parametrov

Cement CEM II / B-P 42,5 N VLC

Odporúčané produkty

Cement CEM II / A-P 42,5 R VLC

Cement CEM II / A-P 42,5 R VLC

Portlandský puzolánový cement EN 197-1-CEM II/ A-P 42,5 R

Cement CEM IV/ B (P) 32,5 N VLC

Cement CEM IV/ B (P) 32,5 N VLC

Puzolánový cement EN 197-1-CEM IV/B (P) 32,5 N

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.