zeolit

Pôsobenie zeolitu pri riešení nedostatku vlahy vo vinohrade

Zeolit, pôvodom z lomu v Nižnom Hrabovci, sa použil v pokuse pri pestovaní viniča s cieľom riešiť dostupnosť vody pre koreňový systém vínnej révy v priebehu celej vegetačnej sezóny.

Pôsobenie zeolitu pri riešení nedostatku vlahy vo vinohrade

Vinohradnícki špecialisti zo spoločnosti Chateau Modra použili prírodný zeolit – klinoptilolit v pokuse v roku 2017 na vinohradníckom stredisku Nebojsa, okr. Galanta. Monitorovaný vinohrad bol vysadený v roku 2002 modrou odrodou Alibernet, spon 3 x 1 m, vedenie typu záves. V dôsledku geologickej skladby podložia, je vinič v tejto oblasti každoročne vystavený hydrickému stresu spôsobeného nedostatkom vody v pôde. Na geologickej stavbe podložia sa podieľajú neogénne sedimenty uložené 20 m pod pokryvnými kvartérnymi sedimentami. Neogén je tvorený ílovito – piesčitými sedimentami a kvartér zastupujú riečne sedimenty riek Váh a Dudváh, ktoré tvoria štrkopiesky na povrchu pokryté súvislou vrstvou nivných povodňových hlín a jemno až strednozrnnými pieskami. Kvarténne riečne štrkopiesky sa vyznačujú veľkou horizontálnou aj vertikálnou priepustnosťou, ktorá značne kolíše i na krátke vzdialenosti, čo sa prejavuje lokálnym a izolovaným podmokom po prívalových dažďoch. Takže ak zaprší, voda rýchlo zmizne priesakom do hlbších horizontov a vinič trpí nedostatkom vody v pôde.


Rok 2017 bol v porovnaní s dlhodobým normálom chudobnejší na zrážky, pričom sa prvých 9 mesiacov (január – september) zrážkový deficit dosiahol hodnotu 60,2 mm. Predovšetkým v mesiacoch máj, jún a august bolo niekoľko po sebe nasledujúcich týždňov výrazne zrážkovo deficitných, pričom išlo o časové úseky, ktoré sú z hľadiska úrodových fenofáz viniča kľúčové.


V mesiaci apríl 2017 bol vo vinohrade zeolit zapravený do pôdy na ploche 2,5 ha a jeden hektár slúžil ako kontrola. Pred zberom bolo samostatne a kompletne obratých 10 krov z každej varianty (pokus, kontrola), pričom sa hodnotil zdravotný stav porastu, počet strapcov na kre, počet bobúľ a váha strapcov. Pre analýzu boli vybrané konštitučne rovnaké jedince.

Zeolit zapravený do pôdy pozitívne ovplyvnil disponibilitu vody pre koreňovú sústavu viniča v priebehu vegetácie. Lepší vodný režim na výmere so zapracovaným zeolitom sa prejavil vo vyššej úrode na ker (+1,2 kg). Celkový počet strapcov na kre bol vyšší, v priemere o 6 strapcov oproti kontrole. Rozdiely v ostatných analyzovaných parametroch: priemerný počet bobúľ na strapci a váha bobule vyjadrujú inou formou to isté zistenie o vyššej úrode na ploche so zapraveným zeolitom v pôde. Chemické parametre vylisovaného muštu boli v obidvoch parametroch rovnaké: cukor – 19 ° NM, kyseliny 7,2 g/ l muštu.


Vzhľadom na extrémne výkyvy v množstve zrážok v posledných rokoch, zeolit sa javí ako vhodný ekologický prostriedok na riešenie dostupnosti vlahy pre korene viniča. Perspektíva zeolitu je aj vo vinárstve. Niekoľko vedeckých štúdií dokázalo, že zeolit dokáže riešiť oenologické problémy pri výrobe bielych vín. Inertnosť a adsorbčná schopnosť zeolitov sa využila na zachytenie toxínov a nežiadúcich chutí a vôní vo vínach. To však je už pre tému ďalšieho blogového príspevku.

Zdroj: Gabel, B. (2018). Prírodné riešenie harmonizácie pôdnej vlahy. Vinič a víno, 1, 7 – 10.

Táto webstránka používa súbory cookie nevyhnutné pre jej technické fungovanie a tiež pre analytické účely. Používaním tejto webstránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia vami používaného internetového prehliadača.