PL

Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy, obowiązujące partnerów handlowych, spedytorów, przewoźników, dostawców usług transportowych albo usług w ZEOCEM, a.s.

Każdy spedytor, przewoźnik, dostawca usług transportowych albo usług, jest zobowiązany zapewnić, aby osoby, które wysyła do wykonywania poszczególnych prac i czynności na tereny ZEOCEM a.s., były zapoznane i przestrzegały następujących obowiązków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy, ustanowionych przez spółkę ZEOCEM a.s.

1. Kierowcy i ich osoby towarzyszące mają surowy zakaz wstępu do budynków administracyjnych na terenach ZEOCEM a.s. Wyjątkiem jest wejście na pozwolenie odpowiedniej osoby ZEOCEM a.s., która przed wejściem zaewidencjonuje to wejście na piśmie i wprowadzi osoby do budynku administracyjnego.

2. Kierowcy i ich osoby towarzyszące mają ZAKAZ wstępu na tereny ZEOCEM a.s., oprócz jazdy pojazdem, ustaloną trasą do załadunku/wyładunku i z powrotem. Inny ruch jest SUROWO WZBRONIONY albo musi być nakazany/dopuszczony przez odpowiednią osobę ZEOCEM, a.s.!

3. Na terenach ZEOCEM a.s. kierowcy i ich osoby towarzyszące, znajdujące się poza kabiną pojazdu, mają OBOWIĄZEK ZAWSZE STOSOWAĆ następujące, certyfikowane środki ochrony indywidualnej:

  • Odzież odblaskowa/kurtka
  • Kask ochronny (zapięty)
  • Obuwie ochronne (z podeszwą chroniącą przed przekłuciem i przecięciem, chroniącą przed poślizgnięciem się i przewróceniem)

4. Na terenach ZEOCEM a.s., przy czynnościach i pracy na wysokości, gdzie grozi upadek z wysokości większej niż 1,5m (na przykład praca na pomoście cysterny/naczepy, praca na skrzyni wywrotki/naczepy, praca na pomoście pojazdu z plandeką/naczepie, praca na powierzchni kontenera, praca związana z oplandekowaniem przestrzeni ładunkowej pojazdu/naczepy itp.), kierowcy i ich osoby towarzyszące MAJĄ OBOWIĄZEK STOSOWAĆ (zgodnie z zaleceniami producenta) środek ochrony indywidualnej – szelki bezpieczeństwa. 

5. Na terenach ZEOCEM a.s. kierowcy ich osoby towarzyszące, SĄ ZOBOWIĄZANI DO KORZYSTANIA z następujących, certyfikowanych środków ochrony indywidualnej:

  • Ochrona słuchu
  • Maska
  • Okulary ochronne
  • Rękawice ochronne

Zastosowanie tych indywidualnych środków ochrony kierowcy i ich osoby towarzyszące, rozpoczynają na polecenie. Kierowcy i ich osoby towarzyszące mogą też zastosować te indywidualne środki ochrony na podstawie własnego zdania i oceny istniejących warunków.

6. Na terenach ZEOCEM a.s. korzystanie z telefonów komórkowych JEST ZABRONIONE przy obsłudze pojazdu, przy wykonywaniu innych czynności roboczych, podczas chodzenia albo poruszania się.

7. Na terenach i w pomieszczeniach ZEOCEM a.s. PALENIE TYTONIU JEST ZABRONIONE! Palenie jest dopuszczalne tylko w miejscach wydzielonych w tym celu jako palarnie.

8. Na terenach ZEOCEM a.s. za otwarcie pokrywy załadunkowej cysterny przed załadunkiem, ewentualnie podstawienie pojazdu do załadunku z otwartą pokrywą, odpowiada kierowca. Założenie głowicy urządzenia załadunkowego wykonuje pracownik ZEOCEM a.s. Podczas procesu napełniania cysterny kierowca NIE MOŻE przebywać na wierzchu cysterny.

9. Na terenach ZEOCEM a.s., przed wyjściem z pojazdu i przed wykonywaniem czynności na pojeździe, naczepie albo na innym, dołączonym urządzeniu do pojazdu, kierowca JEST ZOBOWIĄZANY zawsze zabezpieczyć pojazd przed niepożądanym poruszeniem się (w znaczeniu instrukcji producenta do użytkowania pojazdu).

10. Na terenach ZEOCEM a.s., przy wchodzeniu albo schodzeniu po drabinkach, kierowcy i ich osoby towarzyszące muszą być zwróceni twarzą do drabinki i muszą mieć możliwość trzymania się jej obiema rękami. Obie ręce muszą być wolne – nie wolno w nich nic trzymać, ewentualnie przenosić.

11. ZABRANIA SIĘ przebywać w wydzielonej przestrzeni ładunkowej pojazdu w czasie wykonywania załadunku albo wyładunku. W czasie wykonywania załadunku albo wyładunku pojazdu za pomocą urządzenia mechanicznego (motorowy wózek widłowy, technologiczne urządzenia załadowcze do pojemników itp.) kierowcy i ich osoby towarzyszące są ZOBOWIĄZANI kierować się poleceniami pracownika obsługi.

12. Każde uruchomienie pojazdu do ruchu kierowca JEST ZOBOWIĄZANY zasygnalizować wcześniej za pomocą sygnału dźwiękowego pojazdu.

13. Każde uruchomienie pojazdu do ruchu przy cofaniu kierowca JEST ZOBOWIĄZANY zasygnalizować wcześniej za pomocą sygnału świetlnego i dźwiękowego.

14. Konserwację i ewentualne naprawy pojazdu/naczepy kierowca JEST ZOBOWIĄZANY wykonywać wyłącznie POZA TERENAMI i POZA PARKINGAMI zakładów Zeocem, a.s. W sytuacjach nadzwyczajnych, jeżeli naprawa była wykonywana na terenach ZEOCEM a.s., musi być sygnalizowane ostrzegawczo w pojeździe jako przeszkoda w ruchu.

15. Przy opuszczaniu pojazdu kierowca JEST ZOBOWIĄZANY zamknąć pojazd.

16. Każde zdarzenie nadzwyczajne, łącznie ze zdarzeniami, przy których było zagrożone bezpieczeństwo albo zdrowie kierowcy i to bez względu na to, czy doszło albo nie doszło do uszczerbku na zdrowiu, MUSI BYĆ natychmiast zgłoszone pracownikowi ZEOCEM a.s. odpowiedzialnego za konkretne stanowisko pracy albo innemu, właściwemu pracownikowi ZEOCEM a.s. – po opuszczeniu terenu nie będzie to brane pod uwagę.

17. Jeżeli kierowca z pojazdem spowoduje zanieczyszczenie, JEST ZOBOWIĄZANY zapewnić usunięcie tego zanieczyszczenia.

18. Kierowca JEST ZOBOWIĄZANY poddać się ewentualnej kontroli przestrzegania wyżej wymienionych zasad, jak i testów na spożycie napojów alkoholowych i użycie innych środków odurzających, wykonywanych przez upoważnionych pracowników ZEOCEM, a.s., albo wykwalifikowaną osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia przy pracy.

19. W przypadku ogłoszenia środków pandemicznych kierowcy i ich osoby towarzyszące na terenach ZEOCEM, a.s. są zobowiązani kierować się poleceniami ogłoszonymi przez spółkę ZEOCEM, a.s.

20. W przypadku naruszenia któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków, ZEOCEM, a.s. zastrzega sobie prawo do nałożenia kary w wysokości 30 €, jeżeli karana osoba zapłaci ją na miejscu. Płatność kary na miejscu jest możliwa tylko w dni robocze w godz. 7.00 – 13.30. Jeżeli karana osoba nie zapłaci kary na miejscu, kara zostanie fakturowana spedytorowi albo przewoźnikowi, który wysłał ukaranego na teren ZEOCEM, a.s. w wysokości 50 €.

21. Każdy spedytor, przewoźnik, dostawca prac i usług, jest zobowiązany zapoznać w udokumentowany sposób osobę wysłaną na teren ZEOCEM, a.s. z wyżej wymienionymi obowiązkami.

22. Doręczenie tych Kardynalnych Zasad partnerowi handlowemu, spedytorowi, przewoźnikowi, dostawcy prac i usług albo opublikowanie ich na stronie internetowej ZEOCEM, a.s. uważa się za udokumentowane zapoznanie się wysyłanych osób z obowiązkami wymienionymi w tych Kardynalnych Zasadach.

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inspirujące wideo o działaniu produktu ZeoFeed® na przewód pokarmowy zwierząt.

Video Zeocem

Video Zeocem

Widok na wnętrze fabryki, w której wydobywa się, przetwarza i pakuje zeolit i produkty zeolitu.

Video Zeolite

Video Zeolit

Co to jest zeolit klinoptylolit i przykłady jego zastosowania w przemyśle i rolnictwie.